Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

Vergoeding

Logopedische behandeling van kinderen wordt volledig vergoed. Het zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor kinderen geldt er geen eigen risico. Er zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Het tarief per behandeling wordt vermeld op de behandelovereenkomst.

Directe toegankelijkheid geldt niet voor clienten die leerling zijn van de SBO-school

In februari 2015 heb ik de scholing voor directe toegankelijkheid gevolgd. Deze geldt voor cliënten van buiten de school. Omdat niet alle zorgverzekeraars instemmen met deze werkwijze heb ik vooralsnog besloten om alleen te behandelen op verwijzing van een arts.

Wachtruimte

Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaatsnemen in de wachtruimte bij de ingang van de school, beneden in de hal. Hier is ook een toilet. De kapstok bevindt zich zowel in de hal als in de logopediekamer.

Verhindering/afmelden

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de logopedist laten weten via telefoon, e-mail, SMS of WhatsApp. Als u later afmeldt of niet op de afspraak verschijnt, kan de behandeling alsnog in rekening worden gebracht en zijn de kosten voor eigen rekening.

Klachten

Het kan gebeuren dat u als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Bespreek deze klacht eerst met de logopedist zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Wanneer een gesprek geen of onvoldoende oplossing biedt kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Klachtenloket Paramedici voert deze regeling uit. Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar cliënten terecht kunnen met vragen: 030-3100929 tussen 9.00 - 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl. Daarnaast is een externe klachtenfunctionaris aangesteld en is een geschillencommissie gevormd.

Meldcode kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren (en dus ook de logopedist), op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, verplicht om een meldcode te hanteren. Download hier het document dat over de meldcode gaat.

Designed by FTex-Consulting