Ervaring

Sinds september 1990 ben ik werkzaam op scholen voor Speciaal Basisonderwijs. Ik heb veel ervaring in het behandelen en begeleiden van kinderen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen, die daarnaast leerproblemen en sociaal- emotionele problemen hebben. Door regelmatige bij- en nascholing en deelname aan een kwaliteitskring blijf ik mijn competenties uitbreiden om de kinderen die aan mij worden toevertrouwd optimaal te kunnen begeleiden.

Specialisaties en competenties

 • SMART en doelgericht diagnoses en behandeldoelen opstellen
 • Fonologische articulatieproblemen (Methodes: Hodson & Paden, Metaphon)
 • Autisme
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets)
 • Coaching op de werkplek (van leerkrachten)
 • ADHD
 • Semantisch-pragmatische problemen bij kinderen
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek van Marion Blank
 • TARSP (spontane taalanalyse) en FIT (Functionele Imitatie Taalstructuren)
 • Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar
 • Samenwerken in een multidisciplinair team
 • Hanencursus voor ouders "Praten doe je met z'n tweeën"
 • Taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen
 • Luisteren in nieuwe context (LinC)
 • Diagnostiek en behandeling van zwakke begrijpend lezers

Intake

Wanneer een kind bij de logopedist aangemeld wordt, is een verwijzing van de huisarts nodig. Als het kind een leerling van het SBO is, kunnen de ouders hierbij advies vragen aan de leerkracht, I.B.-er of schoollogopedist.


Tijdens het intakegesprek met de ouders en het kind worden alle persoonsgegevens genoteerd. Een verwijzing, de zorgverzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs van het kind moeten worden meegebracht. Vervolgens wordt de hulpvraag besproken en komen ook medische voorgeschiedenis, andere zorg, externe en persoonlijke factoren aan bod.
Tijdens dit gesprek geven de ouders middels een handtekening toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens, onderzoek, behandeling en het opvragen/doorgeven van gegevens aan derden.

Diagnose, behandeling, evaluatie- of eindverslag

 • De leerkracht en andere betrokkenen worden ingelicht over de datum en de tijd van het logopedisch onderzoek.
 • Er vindt logopedisch onderzoek plaats en daarna wordt de diagnose gesteld: de stoornis (ernst, localisatie), de beperkingen, de participatieproblemen, de onderliggende medische, externe en persoonlijke factoren, het beloop en het verwachte herstel worden hierin vermeld.
 • Het onderzoeksverslag wordt aan de ouders gegeven en vervolgens besproken. De huisarts ontvangt ook een kopie. Het verslag wordt door de administratief medewerkster in het (digitale) SBO-schooldossier van het kind gezet. De leerkracht, I.B.-er, orthopedagoog, schoollogopedist en directie worden hierover via de mail ingelicht. Wanneer het kind op een andere school zit, ontvangt de leerkracht ook een kopie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld en dit wordt besproken met de ouders.
 • De ouders ondertekenen een behandelovereenkomst. Hierin wordt ook algemene informatie over de praktijk gegeven, waaronder aanwezigheid bij de behandelingen, de behandelfrequentie (meestal 1 keer per week), het huiswerk en de klachtenregeling.
 • Er wordt een logopedierooster gemaakt in overleg met de ouders en de leerkracht.
 • De ouders worden regelmatig uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandelingen. Dan worden ook adviezen gegeven en kunnen ouders vragen stellen. De cliënten met logopedie krijgen een logopedieschrift mee, en/of er wordt via de mail gecommuniceerd met de ouders. In het schrift of de mail staan oefeningen die gedaan zijn tijdens de behandeling en (soms) ook huiswerk.
 • Het streven is om 2 keer per jaar overleg te voeren met leerkrachten (en eventueel I.B.-er, schoollogopedist en orthopedagoog).
 • De evaluatie van het individueel logopedisch handelingsplan wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. De administratief medewerkster zet dit verslag in het (digitale) SBO-schooldossier van het kind. Ik stuur een kopie naar de leerkracht van het kind dat op een andere school zit. Ook de huisarts ontvangt een verslag.
 • Wanneer de behandeling wordt afgesloten, wordt de reden aangegeven, de datum vermeld en de huisarts ingelicht. Er worden afspraken gemaakt voor de nazorg/controle.
Designed by FTex-Consulting